Preventiezorg ~ recht of plicht?

Gezondheidspreventie is een mensenrecht

Per persoon 5.805 euro uitgaven aan zorg in 2018

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De groei van de zorguitgaven in brede zin in 2018 is met 3,1 procent de hoogste na 2010. In totaal werd via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen in 2018 per persoon gemiddeld 5 805 euro uitgegeven aan zorg. Dat is 140 euro meer dan in 2017. De uitgaven aan zorg worden voor bijna 83 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen (Wet langdurige zorg (20 procent) en Zorgverzekeringswet (44 procent)) en bijdragen van de overheid, waaronder de uitgaven van gemeenten in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (19 procent). Huishoudens betaalden zelf 10,8 procent aan zorgaanbieders, 5,2 procent via het eigen risico en eigen bijdragen en 5,6 procent direct aan zorgaanbieders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eigen bijdragen voor kinderopvang, mondzorg en betalingen voor geneesmiddelen en therapeutische hulpmiddelen (met name brillen). De zorguitgaven zijn In 20 jaar bijna verdrievoudigd. Zie tabel. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84047NED/table?ts=1575917447589

Over preventie, het voorkomen van ziekte en ongezondheid, wordt nog te veel gedacht in termen van beleid en te weinig in termen van juridische aanspraken, zo betoogt Jos Dute in de onderstaande oratie. Preventie is een recht van het individu. Dat recht is in vele internationale verdragen en in de Grondwet vastgelegd.
Oratie ‘De vrijblijvendheid voorbij’ (Radboud Universiteit Nijmegen) 20.09.2013

Wat is het doel van preventiezorg?

Het doel van preventiezorg is meedenken hoe werknemers gezond kunnen blijven, door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventiezorg tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Er zijn grofweg vier indelingen van preventie. De indelingen naar: (1) doelgroep, (2) fase van de ziekte, (3) type maatregel en (4) methode van uitvoering.

Recht of plicht?

Preventiezorg… een recht of een plicht? Dit is een vraag die we ons kunnen stellen en waarbij we kunnen kijken naar een stukje ethiek. Wettelijk gezien is preventie een ‘recht’ waarop elk individu zich kan beroepen. Dit wordt bijna vanzelfsprekend opgevolgd door de plicht om er voor te zorgen dat het recht kan plaatsvinden. Wanneer ieder mens recht heeft op vrijheid, dan dragen wij er als gemeenschap zorg voor, om die vrijheid ook te creëren. Zo is het ook met veiligheid. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van dit stukje recht. Dat is onze plicht. Of iedereen zich hiertoe geroepen voelt is ten tweede.

Het woord ‘plicht’ klinkt zo zwaar en zou zomaar nadelige gevoelens kunnen oproepen. Maar wat, als onze plicht een aantal voordelen blijkt te hebben? In het meest gunstige geval wegen de voordelen zelfs zwaarder dan de negatieve zwang die ‘de plicht’ lijkt te hebben.

Voordelen van de gezondheidspreventieplicht

Er zijn zeker een aantal voordelen te noemen met betrekking tot de gezondheidspreventieplicht. Deze voordelen zijn zowel voor de werkgever als de werknemer interessant.

Wanneer we ons verantwoordelijk voelen voor en naar elkaar, zal er in de meeste gevallen een stevigere band ontstaan tussen de individuen onderling. Deze band beschermt ons wanneer negatieve en onheilspellende situaties ons dreigen onderuit te halen. Het zal motiverend werken op de voornemens om onze gezondheid actief te bewaken. En het zal ons energie geven om daar waar nodig aan onze gezondheid en preventie te werken. De voordelen van een vitaal en gezond leven behoeven geen uitleg, omdat iedereen deze wel kan invullen voor zichzelf. De zakelijke voordelen van gezondheidspreventie voor de werkgever is besproken op een ander deel van onze site onder het menu: ‘De gezonde werkgever’

    Winkelmand