De gezonde werknemer

De zieke werknemer… voorkomen of genezen?

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld 250 tot 400 euro per dag. Naast doorbetaling van het loon, moet gezorgd worden voor een vervanger of genoegen genomen worden met productieverlies. En wat als uw werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Of in het ergste geval; de onzekerheid over het verloop en de duur van de ziekmelding, bijvoorbeeld omdat uw werknemer blijvend last heeft van uiteenlopende (on)verklaarbare klachten, waardoor het werken langdurig en productief niet meer lukt.

Daar staat u dan… opeens wordt u geconfronteerd met allerlei zaken. Administratief moet er heel wat geregeld worden. Er is een meldingsplicht en er moet tijdelijk vervanging komen. Er valt expertise weg, dus dat moet weer ergens vandaan gehaald worden. Om dan nog maar niet te spreken van alle verzuim- en re-integratieregels waaraan ‘braaf ‘ gehouden dient te worden.

Eigenlijk zit u daar als werkgever helemaal niet op te wachten, want u hebt genoeg aan uw hoofd. En dat begrijpen wij bij Health & Happy als geen ander. Daarom hebben we een methode ontwikkelt waarmee we u en uw personeel graag ondersteunen. Deze methode is gebaseerd op een specifieke bedrijfsgezondheidsanalyse, wat vervolgens wordt uitgewerkt in een trajectadvies. Wanneer dit advies wordt aangenomen, gaat het Health & Happy project van start.

Neem snel contact op voor meer informatie of vul het contactformulier in!

De Wet verbetering poortwachter verlangt een stevige inspanningen om een ziek personeelslid weer aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen gaan lopen zodra iemand zich ziek meldt. Het is dus van belang om als werkgever precies te weten welke stappen je moet ondernemen.

Traject op Maat!

Laat u adviseren en inspireren door ons gezondheidsplan en/of de methode:
De Gezonde Werkgever

Re-integratieplichten (overgenomen van www.dezaak.nl)

In het volgende schema leest u wat er van u wordt verwacht tijdens de periode van 104 weken:

Week 1

Werknemer meldt zich ziek

U bent wettelijk verplicht de werknemer binnen een week na de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts te melden. Alleen bij kort verzuim (een griepje) hoeft dat niet. Wilt u dat er goed wordt gecontroleerd op onnodig verzuim, geef de arbodienst of bedrijfsarts dan opdracht om werknemers altijd binnen twee werkdagen te bezoeken of uit te nodigen voor een gesprek. Heeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering, meld hem dan vóór de vierde ziektedag aan bij het UWV.

Week 6

Probleemanalyse en re-integratieadvies

Wettelijk moet u aan de arbodienst of bedrijfsarts een oordeel vragen over het ziektegeval. De arbodienst of bedrijfsarts doet dit via een probleemanalyse (wat is er aan de hand en welke arbeidsmogelijkheden zijn er nog?) en een re-integratieadvies. Dit advies maakt duidelijk wat u kunt doen om de werknemer weer aan de slag te krijgen.

Week 8

Plan van aanpak

Maak met de werknemer het verplichte, schriftelijke plan van aanpak. U kunt daarvoor het re-integratieadvies als basis nemen en schrijft hierin op:
– welke re-integratieactiviteiten u en de werknemer gaan ondernemen;
– welk doel u daarmee wilt bereiken (werkhervatting eigen werk, aangepast werk, geheel ander werk of bij andere werkgever); –
    binnen welke termijn dat doel bereikt moet zijn;
– de data waarop u het plan met de werknemer zult evalueren (elke zes weken);
– wie als casemanager de activiteiten zal begeleiden.

Week 42

Meld de werknemer ziek bij het UWV

Als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, moet u hem ziek melden bij het UWV. Doet u dat te laat, dan heeft dat tot gevolg dat u langer loon moet doorbetalen. De melding is uw verantwoordelijkheid. Met andere woorden: als u deze melding heeft gedelegeerd aan de arbodienst en deze vergeet de ziekmelding te doen, dan bent u nog steeds verantwoordelijk.

Week 44

De werknemer ontvangt van het UWV een brief met attendering eerstejaars evaluatie.

Week 50

Eerstejaars evaluatie

Aan het einde van het eerste ziektejaar moet u de verrichte re-integratieactiviteiten evalueren met de werknemer. U maakt hiervan een schriftelijk verslag, waarin staat:
– een beschrijving van de re-integratieactiviteiten tot nu toe;
– welk doel u en de werknemer willen bereiken voor het komende jaar;
– welke afspraken er zijn gemaakt om dat doel te bereiken.

Week 87

De werknemer ontvangt van het UWV de aanvraagformulieren voor de WIA-uitkering.

Week 88

Actueel oordeel

Nadat de werknemer de aanvraagformulieren voor de WIA-uitkering heeft ontvangen, geeft u de arbodienst of bedrijfsarts opdracht om een actueel oordeel op te stellen. Dit is een soort evaluatie van de re-integratie tot nu toe. Welke beperkingen heeft de werknemer nog en welke mogelijkheden heeft hij? Ook adviseert de bedrijfsarts of arbodienst over eventuele verlenging van de loondoorbetaling. Het actueel oordeel wordt aan de werknemer gestuurd.

Week 89

Stel met de werknemer een eindevaluatie en het re-integratieverslag op.

Week 90

De werknemer stuurt het re-integratieverslag naar het UWV en vraagt een uitkering aan (uiterlijk in week 91).

Week 91-104

Beoordeling UWV

Het UWV gaat na of het re-integratieverslag compleet is en of er de afgelopen periode voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Heeft u alles gedaan wat in redelijkheid mogelijk is om de werknemer weer aan het werk te krijgen? Heeft de werknemer altijd goed meegewerkt? Als ook dit in orde is, wordt de werknemer uitgenodigd voor de keuring.

Week 104

Start WIA-uitkering, óf start loonsanctie.

    Winkelmand